Necip Türk milleti, tarihinin en acı günlerini yaşıyordu. Lâkin bu büyük millet, en zor dönemlerinde bile tarihin seyrini değiştirebilen bir tecrübeye sahipti. Hürriyet sevdalısı milletimiz 'ya istiklâl ya ölüm' parolasıyla bütün imkânsızlıklara, yokluğa, yoksulluğa rağmen imanından aldığı güçle, cesaretle ve kararlılıkla yedi düvele karşı mücadele etmiş; sonuçta her bir cephede ayrı bir destan yazarak hürriyetine kavuşmuştu.

Bu kahramanlık destanlarından biri de istiklâle âşık bir şehrin, Maraş'ın, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, büyüğüyle küçüğüyle, fert fert 12 Şubat 1920'de tarihin hafızasına iman ve cesaretle yazdığı “İstiklal Destanı”dır.

Bu destan, “Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz.” şuuruyla mücadele eden adını saymakla bitiremeyeceğimiz hattâ adını sanını bilmediğimiz nice kahramanın emeği, alın teri ve kanıyla yazılmıştır.

Üniversite olarak adını iftiharla taşıdığımız Sütçü İmam da bu kahramanlardan biridir. Sütçü İmam, sıktığı kurşunla sadece nâmahreme uzanan müstevli elleri kırmakla kalmamış istiklâl mücadelesinin fitilini ateşleyerek bir milletin hürriyet yolundaki ilk adımlarından birini atmıştır.

İşte bu mücadele şuurundan aldığı büyük ilhamla 1992 yılında kurulmuş olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de kurulduğu günden bugüne bilim ve ahlâk yolunda her yeni gün yeni bir umudu heceleyerek yürüyüşüne devam etmektedir.

 

Önce Eğitim…

Milletlerin kalkınmasında en başat rolü eğitimin oynadığını biliyoruz. Tarihte yer etmiş medeniyetlerin sırlarını incelediği-mizde kendilerine has bir eğitim modeli geliştirdiklerini, nitelikli işlerin nitelikli insanlar eliyle gerçekleştiği bilinciyle hareket ettiklerini ve dolayısıyla en büyük yatırımı insana yaptıklarını görüyoruz. Bizim tarihimiz de böyle misallerle doludur.

Gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gerek Hz. Peygamberin sünnetinde ve hadislerinde eğitime, ilme ve öğrenmeye dair ne kadar ihtar, ikaz ve işaret olduğu hepimizin mâlûmu… İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak birkaç yüzyıldır yaşadı-ğımız inkırazdan sıyrılmanın reçetesini elimizde taşıdığımızın bilincindeyiz.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, diğer bütün düğmeler de tabiî olarak yanlış iliklenmiş olur. Dolayısıyla bendeniz ilk düğmeyi 'eğitim meselesi' olarak telâkki edenlerdenim. O ilk düğme doğru bir şekilde iliklenmezse peşinden gelecek olan bütün siyasî, içtimaî ve iktisadî unsurlar, her daim büyük sorunlar olarak karşımızda duracaktır.

Her milletin en önemli iki sermayesi vardır. Birincisi yer altı ve yer üstü kaynakları ikincisi ise bu kaynakları işler hale getirecek insan kaynağı. Yer altı ve yer üstü kaynakları, yaşanılan coğrafyaya, iklim koşullarına göre değişen, bir açıdan da nasip diyebileceğimiz bir muhtevaya sahiptir. Ama insan kaynağı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dünyanın en kıymetli madenleri, doğal kaynakları bir milletin elinde olsa fakat yetişmiş insan gücü olmasa nasıl bir kıymetten bahsedilebilir ki. Bugün Afrika'da dünyanın en kıymetli madenleri, Arap coğrafyasında en kıymetli doğal kaynakları mevcut olmasına rağmen bu bölgelerdeki ülkelerin pek çoğu kalkınmış ülkeler arasında yer almamaktadır.

KSÜ; Sürekli Öğrenmenin, Değişimin Ve Geleceğin Adresi

'Sürekli öğrenmenin, değişimin ve geleceğin adresi' olma vizyonu ile faaliyetle-rini sürdüren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ailesi olarak bizler, bütün bu kaygı ve hassasiyetleri gönlünde ve vicda-nında taşıyan, maddî ve manevî hasletlerinin farkında, işinin ehli personelimiz ile şehrimiz, ülkemiz ve insanlık adına bilim üretmenin gayreti içerisindeyiz.

KSÜ olarak, araştıran, sorgulayan, analitik ve özgür düşünen sonunda bilim ve teknoloji üreten kişileri daha fazla desteklemeyi şiar edindik. Kesintiye uğratmadan bu politika ve uygulamalarımızı devam ettireceğiz.

KSÜ'de öncelikle huzuru, birliği, payla-şımı, sürekli öğrenme ve gelişmeyi esas alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Öğrenci merkezli, inovasyon, her anlamda yenilik anlayışı ile şehirle, bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve paylaşım içerisinde, birlikte kültürel ve teknolojik değerler  üretmeyi esas almaktayız.

Milletimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi ve zihinlerde bilim anlayışının yerleşmesi noktasında öğrenci-lerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri, tüm kurum ve kuruluşlarla ortak akıl, ortak hedef ve kollektif çalışma pratiği etrafında hareket ediyoruz.

Şehrimizin ve ülkemizin her meselesini kendi meselemiz bilip çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyor; evlatlarımızı da bu mesuliyet alanına dâhil ederek sadece diplomalı mezunlar olarak değil kendi değerlerine sahip çıkan ve mesleğinde donanımlı bireyler olarak hayata hazır-lıyoruz.

Rektörlük olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini daha yukarılara taşımak için gayretlerimiz ve çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda dinlenmek için yürümeyi tercih edenlerin elbet başarıyı yakalayacağı konusundaki inancımız tamdır.

Gayret bizden, tevfik Allah'tandır…

Bu duygu ve düşüncelerle 100. yılında Kahramanmaraş'ımızın 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, medyûn-ı şükran olduğumuz tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, saygılar sunuyorum.